English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 125

гр. София,  02 септември 2011 г.

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в съдебно заседание на първи септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
                   ЧЛЕНОВЕ:  1. М С.
                                          2. Б. Б.

при участието на секретаря И. В.

и в присъствието на прокурора Р.

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т. дело N 693/ 2011 година  

 

Производството е по чл. 18, ал.1 от Закона за политическите партии.

Образувано е по жалба на Г. П. И., в качеството му на главен секретар на „Български земеделски народен съюз”/Б./, [населено място] срещу решение на Софийски градски съд, Фирмено отделение, втори състав, постановено на 25.07.2011 г. по ф.д.№ 2274/1990 год. С решението е отказано вписване на промени в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по партидата на ПП”Български земеделски народен съюз”, заявени от Г. П. със заявление вх.№ 9086/29.03.2010 г., въз основа на решения, приети от ХХХVІІ извънреден конгрес, проведен на 27.03.2010 г. в С., район Б., относно: седалището и адреса на управление на партията, изменения и допълнения на Устава, промени в ръководните и контролни органи на Б., както и относно представителството на партията.

В жалбата се поддържат касационни доводи за неправилност на решението поради допуснати нарушения на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствени правила. Твърди се, че регистърният съд не е преценил изцяло приетите писмени доказателства и неправилно е тълкувал и приложил разпоредбите на Устава на Б., в резултат на което е достигнал до неправилни изводи за незаконосъобразно свикване на конгреса и за невалидно възникване на заявените за вписване обстоятелства. Касаторът счита, че част от фактическите изводи на съда – относно инициативата за свикване на извънредния конгрес на Б. и относно кворума, са неточни, в резултат на което е постановен незаконосъобразен отказ за вписване на заявени промени по партидата на Б.. По съображения в жалбата, поддържани в съдебно заседание на 01.09.2011 г., се иска отмяна на обжалвания съдебен акт и решаване на делото по същество.

Представителят на Върховна касационна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита за правилен извода на Софийски градски съд за нередовно свикване на конгреса поради допуснато нарушение на чл.18, ал.3 от Устава на Б.. Според прокурор Р., в решението на УС за свикване и провеждане на извънредния конгрес е следвало да се посочи не само населеното място на провеждане на форума, но и конкретен адрес, след като той е различен от адреса на управление на партията. Представителят на Върховна касационна прокуратура не споделя останалите доводи на регистърния съд: за липсата на пълен списък на членовете на Управителния съвет и за недействителност на кворума поради ограничаване правото на участие на част от членовете на партията, тъй като се касае за лица с прекратено членство. Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, след като прецени данните по делото, доводите в жалбата и становището на представителя на Върховна касационна прокуратура, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в рамките на преклузивния срок по чл. 18, ал.1 ЗПП и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Софийски градски съд е отказал да впише в регистъра на политическите партии, по партидата на ПП”Б.”, заявените от Г. П. И. промени на подлежащи на вписване обстоятелства, настъпили след ХХХVІІ извънреден конгрес на партията, проведен на 27.03.2010 г. в С., Район Б., както следва: промени в адреса на управление, промени в Устава, промени в състава на Върховния съюзен съвет, в състава на Управителния свет и на Постоянното присъствие, в състава на Върховния контролно-ревизионен съвет и в представителството на Б., изразяващо се в избор на Главен секретар в лицето на Г. П., съгласно разпоредбата на чл.22 от регистрирания Устав на партията. За да постанови този отказ регистърният съд е приел, че ХХХVІІ извънреден конгрес на ПП”Б.” не е редовно свикан за датата 27.03.2010 г., тъй като в обявлението на решението на УС от 27.02.2010 г. за свикването му /публикувано във вестник”Земеделско знаме”- бр.9 от 2010 год./, не е посочено мястото на провеждане на конгреса/конкретен адрес/ и часът, в който ще започне конгреса. Отчетено е , че в протокола от Тридесет и седмия извънреден конгрес на ПП”Б.” също не е посочено конкретното място, на което е проведен конгреса – посочено е само [населено място], район Б.. Направен е извод, че само на това основание следва да се счете, че нередовно свиканият конгрес не може да приема валидни и законосъобразни решения, което е достатъчно основание за постановяване на отказ за вписване на заявените обстоятелства.

В мотивната част към решението са изложени допълнителни съображения и за нередовно превеждане на конгреса предвид доказателствата за невъзможността членове на партията да присъстват на него, включително и поради ограничаване участието на членове на партията от областите Б., Стара З., С., Я. и М., произтичащи от решенията на Върховния контролно-ревизионен съвет/ВКРС/ от 27.02.2010 г., публикувани в бр.9/2010 г. на вестник”Земеделско знаме”. Поради непредставяне на списък с членовете на новосформирания Управителен съвет с изрично посочване на техните имена и ЕГН, е изразено становище за нередовност на заседанието на УС, а от друга страна съдът е констатирал, че липсват достатъчно данни за кворума на проведения на заседанието на УС избор с тайно гласуване на Председател на УС, Главен секретар, Постоянно присъствие и Председател на Експертния съвет към Постоянното присъствие.

Изразеното от регистърния съд становище за невалидно възникване на заявените за вписване обстоятелства е правилно, по следните съображения:

Видно от представените по делото решения на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз, приети на 27.02.2010 г., извънредният Тридесет и седми конгрес на партията е свикан за дата 27.03.2010 г., а като населено място за провеждането му е посочено [населено място]. Със същото решение са утвърдени графици за провеждане на: отчетно-изборни събрания на местните земеделски служби, общинските и областните отчетно-изборни конференции; определена е квота за представителство, утвърдена е квота при избора на член на УС, предложен е проект за дневен ред на конгреса; определени са съставите на комисиите по проекто-устава и проекто-програмата на Б., а в т.10 и т.11 от протокола на УС са отразени решенията на този съюзен орган за неучастие на представители от областите Б., Стара З., М., С. и Я., както и на изрично посочените лица, изключени от Б. с решения на ХХХVІ редовен конгрес на партията.

Съдържанието на това решение, надлежно публикувано в бр.9/2010 г. на в.”Земеделско знаме”, е съобразено с разпоредбата на чл.18, ал.3 от вписания и действащ към този момент Устав за валидно свикване на конгреса. Застъпеното от регистърния съд разбиране, че липсата в поканата на конкретен адрес и непосочването на часа, в който ще започне конгреса, не съставлява достатъчно оповестяване, не се споделя от настоящия състав. От цитираната разпоредба на устава не би могло да се приеме, че неопределянето и необявяването от УС на конкретен адрес и начален час за провеждане на форума в рамките на минимално предвидения срок от един месец преди датата на извънредния конгрес, води до опорочаване на процедурата по свикването му. Ето защо и изводът на Софийски градски съд за нередовно свикване на Тридесет и седмия извънреден конгрес на ПП”Б.” само поради непълнота на решението на УС, респ. на поканата за извънредния конгрес, е неправилен.

Обосновани са обаче съжденията на съда относно населеното място, в което е проведен конгреса, чиито решения са заявени за вписване. В протокола за работата на конгреса изрично е отразено, че е проведен в С., р-н Б., а точният адрес е посочен в изпратени на 05.03.2010 г. уведомителни писма от председателя на УС на Б. до съответните Областни настоятелства, а именно – в залата на С.”Здраве”- ЕАД, в р-н Б. на Столична община, [улица]. При извършената от регистърния съд проверка относно предпоставките за вписване на заявените промени по партидата на ПП”Б.”, която следва да се извърши и от настоящата инстанция, не е изрично преценено съдържанието на тези уведомления и не е отчетено, че наред с уточняването на несъществените елементи от поканата за конгреса, на практика е променено и първоначално определеното населено място за провеждане на конгреса. Тази промяна е осъществена извън едномесечният минимален срок по чл.18, ал.3, изр.2 от регистрирания Устав и то от лице, което не е компетентно да определя и оповестява задължителни реквизити на поканата за извънредния конгрес. Първоначалното определяне, от страна на компетентния висш управителен орган на Б., на град С. като населено място, в което следва да се проведе свикания конгрес, не е еднозначно с [населено място]/ където се е провел конгреса/, доколкото се касае за различни териториални единици/населени места/. Действително, район „Б.” е един от двадесет и четирите района и съставна административно-териториална единица в Столична община. Административен център на район „Б.” е [населено място]. Административно-териториалните и териториални единици в Република България са изрично регламентирани от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалното деление на Столична община е извършено със специален закон. Съобразявайки легалните дефиниции за административно- териториалните единици и населеното място като териториална единица, съгласно посочения закон, както и обсъдените доказателства по делото, следва да се потвърди основният извод на регистърния съд за нередовно свикване на конгреса, което е достатъчно основание за постановяване на отказ за вписване на заявените промени. От нередовността по свикване и провеждане на форума в населено място, различно от първоначално определеното в решението на УС на Б., произтича и невъзможността да се приемат валидни и законосъобразни решения.

Като неоснователни следва да се преценят и доводите в касационната жалба във връзка с констатациите на регистърния съд за липсата на списък с имената на членовете на Управителния съвет, одобрен на конгреса. От протокола за работата на конгреса е видно, че предложените и избрани от съответните Областни конференции членове на Управителния съвет са одобрени с пълно единодушие на делегатите. В протокола обаче не са поименно изброени членовете на новия Управителен съвет, а от представения със заявлението списък/ комплектован пред настоящата инстанция/ не може да се направи извод, че той съставлява неразделна част от протокола от конгреса. В този смисъл следва да се има предвид констатираното от настоящия състав различие между избраните за членове на УС лица от делегатското областно отчетно-изборно събрание на Б. – Б. и лицата, отразени в списъка. За членове на УС от област Б. са били избрани Й. Я. Д. и И. М. П., а в списъка е посочен и А. С. М.. Според уставните разпоредби на партията/ чл.20, ал.3/ не съществува възможност за одобряване от конгреса на неизбрани от областните делегатски събрания лица за членове на висшия управителен орган на съюза. Това несъответствие е довело до нередовност при конституирането на новия УС, както и до невалидност и незаконосъобразност на проведените избори за Главен секретар и членове на Постоянното присъствие на Б. . С оглед на така изразеното становище от настоящия състав, не следва да се преценяват подробно оплакванията на касатора във връзка с редовността на протоколите на УС, удостоверяващи валидно възникване на подлежащи на вписване промени в ръководния орган на партията и на представляващия партията Главен секретар.

Основателни са оплакванията на касатора за необоснованост на извода в обжалваното решение за ограничаване правото на участие в конгреса на членове на партията, изключени с решение на ВКРС от 27.02.2010 г., публикувани в бр.9 на вестник”Земеделско знаме”. Поименно посочените в цитираното решение лица всъщност са изключени по силата на решение на ХХХVІ редовен конгрес на Б./ стр.237, том V/ и след като тяхното членство в Б. е отпаднало към момента на свикване на конгреса, то не би могло да се преценява правото им на участие във форума. Този неправилен извод на регистърния съд, в случая не може да рефлектира върху изхода на делото.

По изложените съображения, обжалваният съдебен акт, с който е отказано вписване на промени в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по партидата на ПП”Български земеделски народен съюз, заявени от Г. П. със заявление вх.№ 9086/29.03.2010 г., въз основа на решения, приети от ХХХVІІ извънреден конгрес, проведен на 27.03.2010 г. в С., район Б., относно: седалището и адреса на управление на партията, изменения и допълнения на Устава, промени в ръководните и контролни органи на Б., както и относно представителството на партията, следва да се остави в сила.

Така мотивиран, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

 Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решението на Софийски градски съд, Фирмено отделение, втори състав, постановено на 25.07.2011 година по ф.д.№ 2274/1990 година.

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:       [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

      

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.