Р Е Ш Е Н И Е № 160

гр. София,  11 октомври 2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в съдебно заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ
                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

                                         2.
МАРИЯ СЛАВЧЕВА

при секретар Лилия Златкова

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията Мария Славчева

т.д. N 843/2011 година

 

Производство по чл.18 ал.2 ЗПП.

Образувано е по касационна жалба на А. Г. Д. в качеството му на председател на Висшия съвет на Социалистическа партия „Български път” срещу решението от 21.07.11год. по ф.д.№ 13854/2000 г. на Софийски градски съд, VІ-7 с-в, с което е отказано вписване в регистъра на политическите партии на заявените промени в обстоятелствата, приети от Четвъртия редовен конгрес на ПП „Социалистическа партия Български път”, проведен на 10.06.2011 г. в [населено място] по заявление вх. № 5927/29.06.2011 г., подадено от А. Д. Д. по партидата на „Социалистическа партия Български път”, рег. по ф. дело № 13854/2000 г.

Оплакванията в касационната жалба са за неправилност на обжалваното решение.

Представителят на Върховна касационна прокуратура поддържа становище за основателност на касационната жалба.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, като взе предвид направените оплаквания, изложените доводи на жалбоподателя и становището на представителя на Върховна касационна прокуратура и след проверка на данните по делото, приема следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, срещу акт подлежащ на пряко обжалване пред ВКС в срока по чл.18, ал.1 ЗПП и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

За да отхвърли молбата на А. Г. Д. за вписване на промени в състава на Висшия съвет на „Социалистическа партия Български път”, направени на проведения на 10.06.2011 г. Четвърти редовен конгрес, с обжалваното решение на Софийски градски съд е прието, че от съдържанието на съставения при провеждането му протокол не може да бъде формиран извод, че е било спазено изискването на чл.36, ал.7 от действащия Устав на партията, според който конгресът заседава при кворум повече от половината от избраните делегати, а решенията му се вземат с мнозинство от повече от половината делегати. Доколкото от съдържанието му не се установявало сформирането на помощен орган, оторизиран да преброява гласовете, е направен извод, че представените доказателства не позволяват на съда да се увери, че решенията за промени в персоналния състав на Висшия съвет на партията валидно са били приети на проведения редовен конгрес.

Видно от представените по делото доказателства, Четвъртият редовен конгрес на „Социалистическа партия Български път” е свикан на основание чл.36, ал.2 от Устава на партията с решение на Висшия съвет, прието на 01.04.2011 г. по предложение на Оперативното бюро. Определени са дневния ред, датата и мястото за провеждане на конгреса – 10 юни 2011 г. в [населено място], както и нормата на представителството. Според представените от заявителя списъци, на конгреса са присъствали 71 от избраните 79 делегати, избрани от първичните партийни организации, от което следва, че конгресът е проведен при определения с Устава на партията кворум.

Основателни са оплакванията на жалбоподателя във връзка с извода на регистърния съд за отсъствие на доказателства за сформиране на посочения в решението му помощен орган. От представения по делото протокол от 10.06.2011 г. се установява, че на заседанието на проведения на Четвърти редовен конгрес на партията единодушно са избрани 1./мандатна комисия; 2/ комисия по проекта за решения и 3./комисия по избор на нови членове на Висшия съвет, който е и основния въпрос, включен в обявения и приет от делегатите дневен ред.

С жалбата е представен и приет като доказателство протокол за резултатите от гласуването за промени във Висшия съвет на партията, съставен от Комисията по избор на нови членове, от който се установява, че решението му за освобождаване от състава му на досегашните членове А. Д. Й. и С. П. Г., както и за избора на Г. Т. С. и С. В. К. на тяхно място е взето с гласовете на повече от половината присъстващи делегати, необходими според чл.36, ал.7 от Устава за неговата валидност.

При служебната проверка настоящият състав не констатира пороци по свикване и провеждане на Четвъртия редовен конгрес на Социалистическа партия „Български път”, както и по приетите от него решения, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено изцяло и на основание чл.17 т.3, т.4 и т.5 ЗПП в регистъра на политическите партии при СГС следва да се впишат приетите от него промени в състава на Висшия й съвет.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

 

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ изцяло решението от 21.07.11год. по ф.д.№ 13854/2000 г. на Софийски градски съд, VІ-7 с-в и вместо него ПОСТАНОВИ:

ДА СЕ ВПИШАТ в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по партидата на Социалистическа партия „Български път” настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства съгласно решенията, взети на проведения на 10.06.2011 г. Четвърти редовен конгрес на Социалистическа партия „Български път” както следва:

1. Промени в състава на Висшия съвет на Социалистическа партия „Български път” както следва:

Освободени членове: А. Д. Й. и С. П. Г.;

Избрани членове: Г. Т. С. и С. В. К..

Решението е окончателно.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:         [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

      

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.