Р Е Ш Е Н И Е № 144

гр. София,  31 октомври 2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, І т.о., в съдебно заседание на 24 октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Хитров
                   ЧЛЕНОВЕ:  1. Елеонора Чаначева

                                         2.
Тотка Калчева

при участието на секретаря Н.Т.

и в присъствието на прокурора Станева

изслуша докладваното от съдията Никола Хитров

т. дело № 857/ 2011 година по описа на ІІ т.о.

 

Производството е по реда на чл.18 ЗПП.

Образувано е по касационна жалба на К. Б. З. от София, в качеството му на генерален секретар на Б., против решение от 19.04.2011 г. по ф.д. № 2809/90 г. на СГС, с което се отхвърля молбата на касатора за вписване промени в ръководните органи и устава на Б., направени на проведения ХV конгрес на 12.12.2009 г., като неоснователна.

Представителят на Върховна касационна прокуратура прокурор Станева в съд. заседание поддържа, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Правилно СГС е отказал вписване на промените, тъй като 15 конгрес не е свикан и проведен съобразно чл.18 от действащия устав.

ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:

С обжалваното решение мотивирано е прието, че процесният конгрес не е свикан по реда предвиден предвиден в чл.18 от устава. Посочено е, че става дума за действащия устав, който е вписан в регистъра по силата на решение 8.07.2005 г. по ф.д. № 2809/90 г. на СГС.

Касаторът не оспорва този факт, а твърди, че този устав е незаконнен и че следва да се прилага устава вписан с решение от 23.03.2001 г., тъй като всички последващи решения от 8.07.2005 г., 3.07.2006 г. и 1.02.2008 г. били незаконни и затова сега следвало да се направи обстойна проверка на тези решения по ф.д. № 2809/90 г. Но такава проверка не е предмет на настоящето производство. Правомощията на настоящия състав са ограничени в рамките на чл.269 и чл.284,ал.1,т.3 ГПК. Касаторът не прави разлика между влязло в сила решение, което е необжалваемо, от една страна и от друга страна, възможността за вписване промени във вече регистрирани обстоятелства.

Отделно от това, следва да се има предвид, че с решение № 123/1.08.2011 г. по т.д. № 691/2001 г. на ВКС-ІІ т.о., след отмяна на решение от 27.01.2011 г. по ф.д. № 2809/90 г. на СГС, са вписани в регистъра на политическите партии при СГС по партидата на Б. настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства-устава и ръководните органи, съгласно решенията на проведения на 20.03.2010 г. ХХІІ Конгрес на Б.. Промените в ръководните органи включват нов председател на ЦК на Б. – З. З. С., който представлява Б., и членове на П..

При тези данни по делото следва фактическата констатация, че отсъствуват предпоставки за вписване на заявените обстоятелства. Обстоятелствата, чието вписване е поискано, не са възникнали валидно и постановеният отказ за вписване е законосъобразен.

По изложените съображения, касационната жалба е неоснователна и затова обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, ВКС-І т.о.

 

Р Е Ш И :

 

Оставя в сила решение от 19.04.2011 г. по ф.д. № 2809/90 г. на СГС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:         [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

      

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.