О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 523

гр. София,  07 декември 2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Първо наказателно отделение в съдебно заседание на девети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН ТОМОВ
                   ЧЛЕНОВЕ:  1.
БЛАГА ИВАНОВА

                                         2.
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

 

със секретар Даниела Околийска

при участието на прокурора КРАСИМИРА КОЛОВА

изслуша докладваното от председателя (съдията) ПЛАМЕН ТОМОВ

наказателно дело под № 2550/2011 година

 

Върховният касационен съд е трета инстанция по делото, жалбоподатели по което са Т. П., повереник на Г. Ф. и на Б. и Д. В., и повереник на Н. и К.К., а подадените жалби са срещу второинстанционно(въззивно) решение на Софийския апелативен съд.

Решението - № 141 от 5.V.2011 год. по внохд № 267/2011 год., е в по-голямата му част за потвърждаване на присъда № 38 от 29.ХІ.2007 год. по нохд № 873/2005 год. на Кюстендилския окръжен съд, но с него също така тя е отменена и наказателното производство – прекратено по отношение на оправдания подсъдим В. Т., който междувременно починал.

Първоинстанционната присъда е оправдателна и за другите трима подсъдими по делото – Д. Г., Н. В. и С.Л..

Жалбоподателите в касационната инстанция са(или представляват) граждански ищци, чийто искове спрямо оправданите подсъдими са били отхвърлени изцяло. И трите касационни жалби са пряко насочени обаче срещу оправдаването на подсъдимите и поради неговата неправилност искат отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

Жалбоподателят от името на Ф. и В. поддържа и присъствено пред ВКС подадената жалба, докато вторият жалбоподател-повереник на К. е направил това писмено.

Присъствено участие в съдебното заседание на касационната инстанция са взели и подсъдимите и техни защитници. Според повечето от тях и според прокурора жалбите трябва да бъдат отхвърлени като процесуално недопустими, но някои ги смятат и за неоснователни.

ВКС намери жалбите за процесуално недопустими и като такива-подлежащи на оставяне без разглеждане с последващо прекратяване на касационното производство.

Процесуалната недопустимост на касационните жалби може да бъде търсена и в тяхното съдържание(както правят някои от страните), но тя в случая се дължи преди всичко на невъзможността да бъде постигната чрез тях отмяна на оспорения съдебен акт (вж.повече в р.201/07-06-І, Бюл.10/07). „Съдът… може да осъди оправдания подсъдим, ако присъдата е… отменена по протест на прокурора… или жалба на частния обвинител” (чл.355, ал.3 НПК), каквито по делото пред ВКС изобщо не са подавани. При това положение изходът от делото не би могъл да бъде друг освен посочения по-горе, поради което и ВКС-І наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационните жалби срещу решение № 141 от 5 май 2011 год. по внохд № 267/2011 год. на Софийския апелативен съд, подадени от Т.П., от повереник на Г.Ф. и на Б. и Д. В., и от повереник на Н. и К.К..

ПРЕКРАТЯВА касационното производство по делото.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:         [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]


 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.