О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 35

гр. София,  23 февруари 2012 г.

 

  

 ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИДИЯ СТОЯНОВА
                    ЧЛЕНОВЕ: 1.
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА 
                                          2.
ТАТЯНА КЪНЧЕВА

 

изслуша докладваното от председателя (съдията) ЛИДИЯ СТОЯНОВА

нд ч.производство под № 333/2012 година,

за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е образувано по повод разпореждането от 14.02.2012 год. на съдия от Софийския районен съд, наказателно отделение, с което е прекратено съдебното производство по нчхд № 2293/2012 год. по съображения за наличието на предпоставките по чл.43, т.2 НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура в писменото си становище поддържа, че са налице основания делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение намира:

Софийският районен съд е образувал нчхд № 2293/2012 год. по частната тъжба на М. С. Т. против Ц. Г. Ц. с искане да бъде осъден за извършено престъпление по чл.148, ал.2 вр.ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 вр.чл.147, ал.1 НК. Съгласно разпоредбата на чл.36 НПК делото е подсъдно на съда по местоизвършване на престъплението, т.е. на Софийския районен съд. От данните по делото е видно, че частният тъжител е съдия в Софийския градски съд, който е компетентния да се произнася по жалби и протести против съдебните актове на първоинстанционния съд. След като пострадалият е съдия от района на съда, на който делото е подсъдно, са налице основанията на чл.43, т.2 НПК. Делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд-Пловдивския районен съд, за да не се пораждат съмнения за произнасяне в нарушение на основните принципи по НПК.

Предвид изложеното Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд за разглеждане нчхд № 2293/2012 год. по описа на Софийския районен съд, наказателно отделение.

Препис от определението да се изпрати на Софийския районен съд за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:     [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.