English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

Решение по делото "Луканов"


РЕШЕНИЕ N 286
София, 7 юли 2008 година

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

               

Върховният касационен съд, наказателна колегия - първо отделение, в съдебното заседание на двадесет и трети май две хиляди и осма година и в състав: 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван М.Недев

                                 ЧЛЕНОВЕ: Евелина Стоянова

                                                         Блага Иванова


                                                            

при секретаря Румяна Виденова

и с участието на прокурора Искра Чобанова

изслуша докладваното от съдията Иван М. Недев

н.дело № 253/2008 год.

Производството е по Гл.ХХХІІІ НПК – Възобновяване на наказателни дела, по искане на градския прокурор на С. за отмяна на влязлата в сила оправдателна присъда от 8.VІ.2006г. по внохд 344/2004г. на Софийския апелативен съд и потвърждаващото я решение по касационно наказателно дело № 843/2006г. на ВКС. Искането е на основание чл.422,ал.1,т.3 НПК – чрез разследването по нак.дело 215/2006г. на Военно-апелативния съд, приключило с влязло в сила решение, са разкрити обстоятелства, които не са били известни на съда, постановил присъдата и имат съществено значение за делото. Прокурорът сочи “...че твърденията на подс. Ю. Л. за упражнено спрямо него полицейско насилие не отговарят на обективната действителност.”

Прокурорът от ВКП поддържа искането.

Оправданите подсъдими Р., К.., Г., Л. и В., както и техните защитници са на становище, че искането за възобновяване е неоснователно и следва да остане без уважение.

След преценка съображенията по постъпилото искане и становищата на страните, както и с оглед материалите по делото настоящият състав на ВКС, І-во н.о. намира:

Предмет на настоящето производство е влязлата в сила присъда №50/8.VІ.2006г. по внохд 344/2004г. на Апелативен съд – С., оставена в сила с касационно решение №161/15.ІІІ.2007г. по нак.дело 843/2006г. на І-во н.о. на Върховния касационен съд, с която е отменена осъдителната първоинстанционна присъда и вместо нея подсъдимите А. М. Р., А. В. К., Г. И. Г., Ю. И. Л. и А. С. В. са признати за невинни и оправдани по обвинението против тях по чл.116,ал.1,т.6, предл.І-во, т.7 и т.9, а за Л. и В. само т.9, във вр. с чл.115 и чл.20,ал.2 НК за Р., а за останалите – чл.20,ал.3 и ал.4 НК за това, че като съучастници и с Ю.А.К. – Р. извършител, а останалите подбудители и помагачи, предумишлено и с користна цел, а за Л. и В. – само предумишлено, са умъртвили А. К. Л., като деянието, изключая това на Л. и В., е извършено по начин и със средства, опасни за живота на мнозина; подсъдимият А.М.Р. е признат за невинен и оправдан и по обвинението по чл.339,ал.1,предл.І-во и ІІ-ро във вр. с чл.26 и чл.2 НК за това, че през м. юни 1996 г. в гр. С. е придобил взрив марка “Пирамекс” с тегло 345 гр. и също на неустановена дата през м. септември 1996 г. в гр. Е. П. при условията на продължавано престъпление е придобил огнестрелно оръжие – пистолет “Макаров”, кал. 9 мм., без номера, и 8 бр. патрони, кал. 9 мм., като държал същите в С. без да има надлежно разрешение за това; подс. А.К. е признат за невинен и оправдан и по част от обвинението по чл. 339, ал. 1 от НК – да е придобил, държал и предал пистолет “Макаров”, кал. 9 мм., с изтрити номера, и 8 бр. патрони, кал. 9 мм., без надлежно разрешение за това, както и да е действал в условията на продължавано престъпление по чл. 26, ал. 1 от НК.

Искането не засяга осъдителната част, с която К. е признат за виновен и осъден по чл. 339, ал. 1, пр. І-во, ІІ-ро и ІІІ-то и чл. 54 от НК на 3(три) години лишаване от свобода при първоначален “общ режим” за това, че за периода от неустановена дата на м. юни 1996 г. до неустановена дата на м. април 1999 г. в различни градове на страната придобил, държал и предал взрив марка “Пирамекс” с тегло 345 гр., без да има надлежно разрешение за това.

По нохд 287/2005г. на Софийския военен съд е проведено разследване и делото е приключено с влязла в сила присъда № 287/30.Х.2006г., след постановяване на решение № 113/30.VІІ.2007г. по н.д. 215/2006г. на Военно-апелативния съд. С тази присъда подсъдимите А., Г. и П. са признати за невинни и оправдани по обвинението против тях по чл.131,ал.1,т.2 във вр. с чл.130,ал.1 и чл.20,ал.2 НК за това, че на 1.VІ.1999г. за времето от 20:30ч. до 24ч. в микробус “Фолксваген-Каравел”, рег.№ С9061ВК, собственост на НСБОП-МВР при пътуване от ж.к. “Овча купел” – С. до гр.К., в съучастие като съизвършители и като лица от състава на полицията при изпълнение на службата и функциите си са причинили лека телесна повреда по чл.130,ал.1 НК на Ю. И. Л. Прието е, че спрямо Л. е упражнено физическо насилие в значителна степен, но А. няма участие в това, а останалите двама са действали правомерно – в съответствие с чл.78, ал.1,т.1 от отменения, но действал към момента на деянието Закон за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ. бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г., изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г., бр. 17, 26, 95, 103, 112 и 114 от 2003 г., бр. 15, 70 и 89 от 2004 г., бр. 11, 19, 27, 86, 103 и 105 от 2005 г.).

Нито Софийският военен съд, нито Военно-апелативният имат фактически изводи, че спрямо Л. не е упражнявано насилие при задържането му, а и след това.

С оглед изложеното настоящият състав на ВКС, І-во н.о. намира искането на прокурора за възобновяване на внохд 344/2004г. на Софийския апелативен съд на основание чл.422 ал.1,т.3 НПК за неоснователно. Становището на прокурора, изготвил искането, “...че твърденията на подс. Ю.Л. за упражнено спрямо него полицейско насилие не отговарят на обективната действителност.” е опровергано от цитираните по-горе актове на военните съдилища.

По тези съображения и аргумент за обратното на чл.425 НПК съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение искането на градския прокурор на София за възобновяване на внохд 344/2004г. на Софийския апелативен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      [подпис]

                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.  [подпис]
                                                                  
        2.  [подпис]

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.
Сайтът е разработен от Микролаб© еоод