Решение по делото за оспорваните текстове от устава на СДС

РЕШЕНИЕ 40
София, 31 март 2009 година

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на тридесети март през две хиляди и девета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня Райковска

           Членове:  Дария Проданова

                                    Тотка Калчева

при секретаря Милена Миланова

след като изслуша докладваното от съдия Калчева,

т.д.№ 753 по описа за 2008г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.18 от Закона за политическите партии.

Образувано е по касационна жалба на Н. П. Г., гр. С. срещу решение от 24.11.2008г. на Софийския градски съд, ФО, 7 състав по ф.д. № 1661/1997г., с което е отказано вписване в регистъра на политическите партии по партидата на П. партия “С” на промени в подлежащите на вписване обстоятелства, а именно на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. на партията, приет на ХVІІІ-та извънредна общонационална конференция, проведена на 26.07.2008г.

Касаторът поддържа, че решението е незаконосъобразно и моли да се отмени, като се постанови вписване на исканите промени в устава.

Представителят на Върховната касационна прокуратура изразява мнение за неоснователност на жалбата.

Представителят на П. партия “С” изразява становище за оставяне в сила на обжалваното решение.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, след като обсъди направените оплаквания и извърши проверка на обжалвания съдебен акт, констатира следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на касационно обжалване, в срока по чл.18, ал.1 от ЗП. и е допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

С решението от 24.11.2008г. по ф.д. № 1661/97г. Софийският градски съд е постановил вписването в регистъра на политическите партии по партидата на П. партия “С” нов У. на партията, приет на ХVІІІ-та извънредна общонанационална конференция, проведена на 26.07.20008г. и на П. на К. съвет на партията – П. С. Рафаилов, като е отказано вписването на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. Съображенията на съда са, че редакциите на посочените текстове противоречат на чл.9, ал.1, б.б. “в” и “г” и чл.76 от У. , които установявали конституционното право на чл.6 от Конституцията на Република България да не се допускат ограничения в правата на гражданите, докато тези норми напротив - въвеждали ограничения в правото на избор на членовете на партията.

С оглед на заявения петитум, жалбоподателят иска отмяна на решението на СГС, в частта, с която е постановен отказ за вписване в регистъра на политическите партии на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. Съображенията досежно вписването на останалите обстоятелства съдът възприема като доводи за мотивиране на неправилността на решението в обжалваната част.

Според касатора въведените ограничения по чл.43 и чл.92, ал.8 от У. не засягат гарантираните от чл.6 на Конституцията права на гражданите. Аргументира се с това, че постановките в чл.9, ал.1, б.б.”в” и “г” от У. са предварително приети по волята на Националната конференция на СДС. Ограниченията целели недопускането на конфликт на интереси при препокриване на компетенциите на лицата, избрани или назначени на постове съгласно чл.29 и чл.30 от Националната комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори и на избрания по чл.32 и чл.33 председател и членове на К. съвет и на лицата, заемащи административни длъжности.

Настоящият състав на Първо отделение на Търговската колегия на ВКС намира, че решението в обжалваната част - за отказа за вписване на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. на партията, е неправилно.

В разпоредбата на чл.43 от У. на П. партия “С”, приет на ХVІІІ-та извънредна общонационална конференция от 26.07.2008г., е предвидено, че членовете на Националния щаб за избори не могат да се кандидатират за изборни длъжности, ако не са освободили заеманите организационни, най-малко 3 месеца преди изтичането на законоустановения срок за регистрацията. Според чл.92, ал.8 от У. членовете на К. съвет, на Националната комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори и лицата, заемащи административни длъжности в партията, могат да се кандидатират за изборни длъжности, ако са напуснали заеманите от тях длъжности в срок не по-малък от 6 месеца преди датата на избора.

Нормите на чл.9, ал.1, б.б.”в” и “г” от У. установяват право на всеки ч. на СДС да избира и да бъде избиран в органите на СДС и да избира и да бъде избиран като кандидат на СДС на президентски, парламентарни и местни избори по реда, предвиден в У. В Г. 10 на У. се уредени правилата за издигане на кандидати за публични длъжности, като е предвидено, че всеки гражданин, притежаващ избирателни права в съответствие с Конституцията на Република България и приемащ политическите принципи, ценности, задачи и програма на СДС, има право да заяви своето желание да бъде кандидат на СДС, за всяка изборна позиция в изборите за президент, народно събрание, органи на местно самоуправление и изборни длъжности в европейските структури.

Посочените норми на чл.9, ал.1, б.б.”в” и “г” и чл.76 от У. представляват развитие на конституционно установеното в чл.10 от Конституцията на Република България избирателно право за българските граждани. Националната конференция на партията е приела правилата и реда за упражняване на избирателните права на българските граждани, като кандидати на политическата партия. Разпоредбите на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. не поставят ограничения пред избирателното право за членовете на партията, доколкото това не е отречено от У. , а са приети правила за несъвместимост на кандидатурата за изборна длъжност с участието в структури на партията, свързани с организацията и провеждането на вътрешнопартийни и национални избори.

Несъвместимостта на заемането на посочените в У. длъжности с кандидатирането за изборни длъжности не представлява нарушение на гражданските права на членовете на партията по упражняване на избирателното право, както и на регламентирано в чл.6 от Конституцията равенство на гражданите пред закона. Забраната за ограничения в правата и за предоставяне на привилегии се основава на третиране на българските граждани по установените в основния закон признаци – раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение или имуществено състояние. Въведеното изискване за напускане на длъжността в Националния щаб за избори, в К. съвет, в Националната комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори и на административните длъжности в партията не представлява ограничаване на избирателното право, а е свързано с вътрешно – организационни правоотношения. Ограниченията в съвместяването на длъжност с кандидатура за избори не отразяват връзката и отношенията между политическата партия и българските граждани, а представляват правила за вътрешна организация и структура на партията за участие в изборния процес. Възприетите принципи и изразът им в разпоредбите на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. са приети от Националната конференция на партията и не нарушават императивни правни норми, конституционни принципи или общочовешки ценности. В този смисъл, регистърният съд не разполага с правомощието да преценява целесъобразността на въведените ограничения относно съвместяването на длъжности по У. на партията.

По тези съображения решението на Софийския градски съд е неправилно и следва да се отмени в обжалваната част, като се постанови вписване и на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. на П. партия “С”, приет на ХVІІІ-та извънредна общонационална конференция, проведена на 26.07.2008г.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение от 24.11.2008г. на Софийския градски съд, ФО, 7 състав по ф.д. № 1661/1997г., в частта, с което е отказано вписване в регистъра на политическите партии по партидата на П. партия “С” на промени в подлежащите на вписване обстоятелства, а именно на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. на партията, приет на ХVІІІ-та извънредна общонационална конференция, проведена на 26.07.2008г., като ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШАТ в Р. на политическите партии при Софийския градски съд, по партидата на П. партия “С”, промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, а именно и разпоредбите на чл.43 и чл.92, ал.8 от У. на партията, приет на ХVІІІ-та извънредна общонационална конференция, проведена на 26.07.2008г.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                2.    [подпис]