English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 84

  София, 12 юни 2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

             ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Първо наказателно отделение, в закрито заседание на дванадесети юни две хиляди и девета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Пламен Томов

                                             ЧЛЕНОВЕ:  Елена Величкова

                                                                      Капка Костова

 

при участие на прокурор Мария Михайлова, изслуша докладваното от съдия Капка Костова нчд № 358/2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

ВКС е сезиран с искане за решаване на въпроса за местната подсъдност на нохд № 2498/2009 година по описа на Софийския градски съд, НО, 20 състав, като с разпореждане от 11. 06. 2009 година съдията-докладчик по делото е прекратил съдебното производство при съображения за компетентност по правилата на местната подсъдност на Кюстендилския окръжен съд, основани на данните по делото за местоизвършване на престъпленията и на разпоредбите на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от НПК.

Представителят на Върховната касационна прокуратура изразява становище за обоснованост и законосъобразност на извода на съдията-докладчик относно местната подсъдност на делото, като същевременно излага съображения за нарушаване на процедурата по чл. 42, ал. 2 от НПК. Допълнително са изложени доводи във вр. с правилата на чл. 29, ал. 2 от НПК, обосноваващи принципното становище, че делото не следва да се разглежда от съдебен състав на Окръжен съд – гр. К..

Върховният касационен съд, като обсъди данните по делото и становището на прокурора, установи следното:

Срещу П. Б. Г., А. Х. Х. , В. А. А. , А. В. Ч. , Г. В. Б. , К. В. О. и Г. К. Г. е внесен за разглеждане в Софийския градски съд обвинителен акт, изготвен от Софийската градска прокуратура и е образувано нохд № 2498/2009 година по описа на съда.

При проверката на въпросите по чл. 248, ал. 2 от НПК, съдията – докладчик е приел, че изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт факти относно местоизвършването на инкриминираните деяния, обвързват местната компетентност на Кюстендилския окръжен съд, но не е изпратил делото на този съд съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 2, изр. 1 от НПК, а е прекратил съдебното производство и е изпратил делото на ВКС за преценка на подсъдността.

При това положение ВКС намира, че е ненадлежно сезиран за решаване на повдигнат между съдилища спор за подсъдност. За да възникне спор за подсъдност между две съдилища, всяко от тях трябва да прецени, че делото не е подсъдно на него и същевременно – че е подсъдно на другия съд. Преценката за неподсъдност, която прави един съд, не е достатъчна за възникване на спор за подсъдност по смисъла на чл. 44 от НПК.

Настоящият случай е именно такъв. Софийският градски съд очевидно намира, че делото не му е подсъдно по правилото на чл. 36, ал. 1 от НПК. Направил е и следващата преценка – на кой друг съд е подсъдно делото. Тази преценка предполага изпращането му именно на този съд, който би могъл да повдигне спор за подсъдност пред ВКС, ако също приеме, че делото не му е подсъдно.

При изложените съображения ВКС намира, че в случая няма възникнал спор за подсъдност, който да изисква решаването му по реда на чл. 44 от НПК, поради което отправеното от Софийски градски съд искане за произнасяне по въпроса за подсъдността на делото следва да бъде оставено без разглеждане.

Поради това, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на съдията-докладчик по нохд № 2498/2009 година по описа на Софийски градски съд, НО, 20 състав, за преценка на подсъдността.

ВРЪЩА делото на Софийския градски съд за изпълнение на задълженията по чл. 42, ал. 2, изр. 1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                2.    [подпис]

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.