English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 98

  София, 16 юли 2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

             Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на шестнадесети юли две хиляди и девета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Гроздан Илиев

                                             ЧЛЕНОВЕ:  Ружена Керанова

                                                                      Капка Костова

 

при участието на прокурор Мария Михайлова,
изслуша докладваното от съдия
Капка Костова

нчд № 437/2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:                      

Производството е с правно основание чл. 44 от НПК.

С разпореждане от 16 юни 2009 година, постановено по нохд № 212/2009 година по описа на Кюстендилския окръжен съд, съдията-докладчик е прекратил съдебното производство и е повдигнал спор за местна подсъдност със Софийски градски съд.

Представителят на Върховната касационна прокуратура изразява становище за компетентност по правилата на местната подсъдност на Кюстендилския окръжен съд, като същевременно излага съображения за възлагане на делото на Софийски градски съд, за да се осигури безпристрастното му и обективно разглеждане.

Върховният касационен съд, като обсъди данните по делото и становището на прокурора, установи следното:

Срещу П. Б. Г., А. Х. Х., В. А. А. , А. В. Ч. , Г. В. Б. , К. В. О. и Г. К. Г. е внесен за разглеждане в Софийския градски съд обвинителен акт, изготвен от Софийската градска прокуратура и е образувано нохд № 2498/2009 година по описа на съда.

С разпореждане от 12. 06. 2009 година съдията-докладчик по делото е прекратил съдебното производство при съображения за компетентност по правилата на местната подсъдност на Кюстендилския окръжен съд, основани на данните по делото за местоизвършване на престъпленията и на разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от НПК и е изпратил делото на този съд.

С разпореждане от 16. 06. 2009 година, постановено по нохд № 212/2009 година, съдията-докладчик е приел, че обвиняемите П. Г. и А. Х. са редовно регистрирани като кандидати за народни представители и в това си качество притежават имунитет по смисъла на чл. 53 от ЗИНП, поради което и с оглед разпоредбата на чл. 35 от НПК, местно компетентен за разглеждане на делото е Софийският градски съд.

При тези съображения съдията-докладчик е прекратил съдебното производство и е повдигнал пред ВКС спор за подсъдност.

Към момента на получаване на делото във ВКС, основанието по чл. 53 от ЗИНП е отпаднало, поради което местната подсъдност на делото се определя по общите правила на чл. 36, ал. 1 от НПК. Инкриминираните в обвинителния акт обстоятелства дават основание за извода, че деянията са извършени в съдебния район на Кюстендилския окръжен съд.

Заявеното становище от представителя на ВКП за възлагане на делото за разглеждане на Софийски градски съд не намира опора в данните по делото и в разпоредбата на чл. 43 от НПК.

Поради това, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нохд № 212/2009 година по описа на Кюстендилския окръжен съд, за разглеждане от този съд като първа инстанция.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на председателя на Софийски градски съд за сведение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                2.    [подпис]

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.