English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 635

  София, 16 ноември 2009 година

 

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, І т.о., в закрито заседание на 12 ноември  две хиляди и  девета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛА ХИТРОВ

                                             ЧЛЕНОВЕ:  ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

                                                                      ЕМИЛ МАРКОВ

 

при секретар

и с участието  на прокурора

изслуша докладваното от съдията Никола Хитров

ч. т. дело № 693 /2009 год.

 

Производството е по реда на чл.274,ал.2 във вр. с чл.274,ал.1,т.1 ГПК.

Образувано е по две частни жалби на П. Ч. АД Б. и на И. Д. от Б. против определение № 1088/31.07.2009 г. по ч.гр.д. № 1647/2009 г. на Софийски АС, с което се:

1. Обезсилва определение от 23.02.2009 г. по ф.д. № 6746/92 г. на СГС, с което на основание чл.536,ал.1 и 2 ГПК са спрени вписванията по делото.,

2. Прекратява производството по делото.

Ответникът по частните жалби С. Б ф с-София е подало писмени отговори, че същите са неоснователни, като се позовава на определение № 389/30.06.2009 г. по ч.т.д. № 391/2009 г. на ВКС-І т.о.

ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:

1. Частната жалба на П. Ч. АД Б. е процесуално допустима по смисъла на чл.274,ал.1,т.1 ГПК, доколкото обжалваното определение на СГС неправилно е квалифицирано като такова по чл.536,ал.1,т.1 и 2 ГПК, тъй като то фактически не спира охранителното производство, а препятства изпълнение на служебното задължение на съда да впише исканите промени. Освен това, правната същност на определенията, с които е постановено спиране на производството-като преграждащи неговия ход, изрично е изяснена в т.8 ТР 1/2001 г. ОСГК.

По същество обжалваното определение следва да бъде потвърдено, но по други съображения. ЗЮЛНЦ не предвижда ред, по който може да бъде спряно регистърното производство. Приложението на особения закон изключва приложението на общия ГПК. Това съотношение на правно действие е обусловено от спецификата на адресата на нормите на особения закон.

2. Частната жалба на И. Д. от Б. е процесуално недопустима, поради липса на активна легитимация и затова следва да бъде оставена без разглеждане.

Водим от горното, ВКС-І т.о.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Потвърждава определение № 1088/31.07.2009 г. по ч.гр.д. № 1647/2009 г. на Софийски АС.

Определението в тази му част не подлежи на обжалване.

Оставя без разглеждане частната жалба на И. Д. от Б. против определение № 1083/31.07.2009 г. по ч.гр.д. № 1647/2009 г. на Софийски АС.

Определението в тази му част подлежи на обжалване в едноседмичен от съобщаването на частния жалбоподател пред друг състав на ВКС-ТК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                2.    [подпис]

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.