English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 42

София, 26 март 2010 година

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Върховният касационен съд на Република България, Трето наказателно отделение в закрито заседание на две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  САША РАДАНОВА

          Членове ВЕРОНИКА ИМОВА

                                  ПАВЛИНА ПАНОВА

                                         

при секретар

и в присъствието на прокурора МАРИЯ МИХАЙЛОВА

изслуша докладваното от съдията /председател/ САША РАДАНОВА

наказателно дело № 195/2010 г.

 

Производството пред ВКС е образувано по спор за подсъдност между С градски /СГС/ и Пернишкия окръжен /ПОС/ съдилища, повдигнат е от последния и се отнася до разглеждането на прекратените нохд № 1324/2010 год. на СГС и нохд № 92/2010 год. на ПОАС, образувано по внесен от двама прокурори от Софийската градска прокуратура обвинителен акт против З. Ив. И. и М. В. Д. с обвинения в престъпления по чл. 321, ал.3, предл. второ и трето, алт.7 и по чл.116, ал.1, т. 6, предл. първо и т.9 във вр.с с чл.20, ал. 3 за И. и ал.4 НК за Д. ; против В. Гр. Л. , Ю. Л. З. , И. Г. В. , Д. Л. К. , И. Ив. Б. , Е. П. Е. , Г. Т. Й. , Ф. М. Х. , Г. Мл. П. с обвинения в престъпление по чл. 321, ал.3, предл.второ и трето, алт. 7 НК; против К. В. Т. , Б. Р. С. , П. Й. Й. с обвинения в престъпления по чл.321, ал.3, предл.второ и трето, алт.7 и по чл.131, ал.1, т.8, предл.второ във вр.с чл.130, ал.1 и чл.20, ал. 2 НК; против Р. Р. И. , К. Ст. А. , М. И. Г. с обвинения в престъпления по чл. 321, ал.3, предл.второ и трето, алт.7 и по чл. 354 а, ал. 2, изр.второ, т.1, предл.второ във вр.с ал.1, предл.четвърто във вр.с чл.20, ал. 2 НК; против Б. В. В. с обвинения в престъпления по чл.321, ал.3, предл.второ и трето, алт.7, по чл. 354а, ал.2,изр.2, т.1, предл.второ във вр.с ал.1, предл.четвърто във вр.с чл.20, ал. 2 и чл. 354в, ал.1, предл.второ, алт.3 НК; против М. П. В. с обвинения в престъпления по чл. 321, ал. 3, предл.второ и трето, алт.7 и по чл.354а, ал.2, изр.второ, т.1, предл.второ във вр. с ал.1, предл.четвърто във вр.с чл.20, ал. 3 и чл.26 НК; против В. Ил. К. с обвинения в престъпления по чл.321, ал.5 във вр.с ал.3, предл.второ и трето, алт.7 и по чл.354а, ал.2, изр.второ, т.1, предл.второ и т.4 във вр.с ал.1, предл.четвърто и чл.29, ал.1, б.”а” и „б” НК; против С. Ел. Д. с обвинение в престъпление по чл.321, ал. 5 във вр.с ал.3, предл.второ и трето, алт.7 НК.

За да прекрати образуваното пред него съдебно производство, с разпореждане № 17 от 22.ІІІ.2010 год. по нохд № 1324/2010 год. на СГС съдията докладчик е приел, че местната подсъдност за разглеждането на делото се определя от правилото на чл. 38 във вр. с чл. 36, ал. 2 НПК, тъй като най-тежкото престъпление – по чл.116, ал.1, т. 6 и 9 НК – за което има двама обвиняеми – Зл. И. и М. Д. – е довършено в Перник, в съдебния район на Пернишкия окръжен съд.

С разпореждането си от 22.ІІІ.2010 год. под № 15, съдията докладчик по нохд № 92/2010 год. на ПОС е възразил срещу това разбиране с мотива, че чл.38 НПК намира приложение само когато обвинението е срещу едно лице и това лице е извършило няколко престъпления, най-тежкото от които ще определи местно /в случая/ компетентния съд, докато по това дело подсъдността се определя от правилото на чл.36, ал. 3 НПК. За да прекрати делото пред ПОС, съдията докладчик се е позовал още на чл. 43, т.1 НПК.

Становището на представителя на ВКПр. е, че местно компетентен да разгледа делото е СГС, в подкрепа на което е изложил 3 съображения: подбудителската към и помагаческата за убийството на Р. Г. С. дейност, обвиняемите Зл. И. и М. Д. са осъществили в София – чл.36, ал.1 НПК; досъдебното разследване по делото е довършено в София – чл.36, ал. 3 НПК; по-голямата част от обвиняемите и свидетелите живеят в София – чл. 43, т.1 НПК.

ВКС намира за процесуално законосъобразни съображенията, които е изложил докладчикът по делото на СГС: най-тежкото наказуемото престъпление, обвинение за което имат Зл. И. и М. Д. , е довършено в Перник, в съдебния район на ПОС и той е компетентен да разгледа делото съгл.чл.36, ал. 2 НПК; този съд е местно компетентен и по правилото на чл.38 НПК, което не изхожда от броя на обвиняемите, а от тежестта с оглед наказуемостта на извършените от един или повече от тях едно или повече най-тежко наказуеми престъпления, арг. в полза на което дава и правилото на чл.40 НПК.

Независимо от казаното обаче, налице са предпоставки за внасяне на промяна в местната подсъдност на посоченото в чл.43, т.1 НПК основание и възлагане на делото за разглеждане на СГС.

От посочените в обвинителния акт за призоваване общо 178 лица с известен адрес /изключват се двамата свидетели със скрита самоличност/, 120 са с постоянен адрес в София – 16 от 21 обвиняеми, 56 от 105 свидетеля и 48 от 52 – ма експерти – което е значително над половината и при всички случаи изпълва изискването, „много” от подлежащите на изслушване лица да живеят в съдебния район на СГС, затова и ВКС в състав от трето н.о.

О П Р Е Д Е Л И:

Възлага на Софийския градски съд да образува и разгледа делото по внесения от Софийската градска прокуратура обвинителен акт с изх. № 1* от 18.ІІІ.2010 год.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                               2.    [подпис]

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.