English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 63

София, 04 май 2010 година

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Наказателна колегия, Второ наказателно отделение, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Савка Стоянова

          Членове Лиляна Методиева

                                  Татяна Кънчева                                          

при секретар

и в присъствието на прокурора Атанас Гебрев

изслуша докладваното от съдията Лиляна Методиева

н.дело №247/2010 год.

 

Производството е образувано по частни жалби на С. Й. С., майка на подсъдимия С, майка на подсъдимия Г, против разпореждане от 15.03.2010 год. на съдията докладчик по ВНОХ дело № 139/2009 год. на Великотърновския апелативен съд, с което са върнати молбите им, имащи характер на касационни жалби, против постановената от въззивната инстанция присъда.

В двете частни жалби се поддържат идентични доводи, които се свеждат до това, че с връщането на молбите им съществено са ограничени процесуалните права на подсъдимите, които са лишени от възможността да бъдат защитавани от техните майки.

Повереникът на гражданската ищца и частна обвинителка изразява писмено становище, че частните жалби са неоснователни защото в касационното производство защитата може да бъде осъществена единствено от адвокат притежаващ необходимия юридически стаж.

Представителят на Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище, че жалбите са неоснователни.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като взе предвид доводите на страните и данните по приложеното дело, за да се произнесе констатира следното:

Присъда № 28 по ВНОХ дело № 139/2009 год. на Великотърновския апелативен съд е постановена на 4.02.2010 год., като на страните е указана възможността да бъде обжалвана или протестирана пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. В този срок присъдата е протестирана и обжалвана от повереника на гражданската ищца и частна обвиниелка и от участвалите по делото защитници на подсъдимите. В срока на обжалване на присъдата подсъдимите са упълномощити своите майки да ги представляват по делото до окончателното му свършване. С молби от 23.02.2010 год. Лидия Ж. и С. С. изразили желание да бъдат конституирани като защитници на подсъдимите и са обжалвали присъдата с посочване на конкретни нарушения при нейното постановяване.

При тези данни следва да се приеме, че частните жалби са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

Майките на подсъдимите са от кръга на лицата, които по силата на чл. 91 ал.2 НПК могат да участват в наказателното производство като техни защитници и да обжалват постановените съдебни актове. По допускането им като такива следва да се произнесе съдът, пред който делото е висящо.

В конкретния случай до приключване на делото във въззивната инстанция, включително и в срока за обжалване на постановения съдебен акт, не са поискали да участват в наказателното производство. Молбите им са подадени извън срока по чл. 319 ал.1 НПК, поради което не могат да бъдат самостоятелно основание за образуване на производство пред касационната инстанция. По допускането им до участие в касационното производство ще следва да се произнесе съдебният състав при разглеждане на делото, образувано по подадените в срок жалби.

Водим от гореизложеното и в същия смисъл Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение частните жалби на Л. Д. Ж. и С. Й. С. против разпореждане от 15.03.2010 год. на съдията докладчик по ВНОХ дело № 139/2009 год. на Великотърновския апелативен съд.

Делото да се докладва на администрацията на съда за насрочването му в открито съдебно заседание по подадените касационен протест и касационни жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                               2.    [подпис]

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.