English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 98

София, 14 юли 2010 година

 

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети юли две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Елена Авдева
ЧЛЕНОВЕ:  Биляна Чочева
  Теодора Стамболова 
   
и след становището на прокурора: Мария Михайлова
изслуша докладваното от съдията: Елена Авдева
наказателно дело частно производство № 420/2010 г.

 

Производството пред Върховния касационен съд е образувано на основание чл.43, т.3 НПК, след като с определение от 12.07.2010 г.по нчхд № 409 / 2010 г. на Окръжния съд в гр. С. председателят на съда прекратил производството по делото и разпоредил то да се изпрати на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа .

Представителят на прокуратурата изразява становище за основателност на искането за определяне на друг компетентен съд .

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намира, че са налице законните предпоставки за поисканата промяна на местната подсъдност по делото.

Местната подсъдност черпи своите основания от принципа на непосредственост и се подчинява на изискванията за бързина, ефективност, безпристрастност и снижаване на разходите и деловодните затруднения.

Тя не е абсолютна и търпи коректив тогава, когато на тези изисквания може да се отговори единствено чрез промяна на подсъдността. Това са трите хипотези на чл. 43 от НПК, в полето на третата от които попада настоящият случай. Съдиите от Окръжния съд в гр. С. са се отвели от разглеждане на делото, поради което в него не може да се образува съдебен състав. С най-малко компромиси относно разходите по делото и доброто администриране на делото би било процесът да се развие в съседния, еднакъв по степен съд – Окръжния съд в гр. П..

Воден от тези мотиви Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл.43,т.3 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И

Нчхд № 409/2010 г. по описа на Окръжния съд в гр. С. да се разгледа от Окръжния съд в гр. П.

Делото заедно с определението да се изпрати на Окръжния съд в гр. П..

Препис от определението да се изпрати на Окръжния съд в гр. С. за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:       [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                              2.   [подпис]

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.