Искане

Разпореждане

 

Тълкувателно дело 2 ГК И ТК
от 17.05.2010 г.

 

 

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

 

И С К А Н Е

от председателя на Върховния касационен съд

За приемане на тълкувателно решение относно основанието за приложение на чл.292 ГПК от състави на Върховния касационен съд.

С приемането на нов ГПК /ДВ бр.59 от 20 юли 2007 год., в основаната си част в сила от 01 март 2008 година/ се регламентира процесуално правомощие състави на ВКС при наличието на определено основание да правят предложения за тълкувателни решения. По този начин законодателят разшири кръга на правните субекти, които са овластени да сезират общото събрание на гражданска колегия, общото събрание на търговска колегия, както и общото събрание на двете колегии за уеднаквяване на съдебната практика. Според новата уредба при противоречиво разрешавани въпроси от Върховния касационен съд съставът предлага на общото събрание да постанови тълкувателно решение, като спира производството по делото. Не е единна практиката на Върховния касационен съд относно въпроса, кога са налице противоречиво разрешавани въпроси по смисъла на чл.292 ГПК.

 В едното становище се поддържа, че е налице противоречиво разрешаване на въпроси от Върховния касационен съд, когато след като отделен негов състав се е произнесъл с решение по реда на чл.290 и сл. ГПК, друг състав на касационната инстанция в производство по чл.288 ГПК не споделя направените от първия правни изводи по същите материалноправни или процесуалноправни въпроси, от значение за изхода по конкретно дело. В този случай вторият състав, достигайки до различен правен извод, прави предложение до общото събрание на съответната колегия за издаване на тълкувателно решение / тълк.д. № 1/2010 г. на общото събрание на търговска колегия, по което производството е инициирано във връзка със съдебни актове, съдържащи противоречиво разрешавани въпроси, от една страна решения - решение № 82 от 07.07.2009 г. по т.д. № 28/2009 г. на Върховния касационен съд, ТК, I отд., решение № 197 от 30.11.2009 г. по т.д. № 352/2009 г. на Върховния касационен съд, ТК, II отд., решение № 165 от 16.02.2010 г. по т.д. № 211/2009 г. на Върховния касационен съд, ТК, I отд., а от друга страна определения по чл.288 ГПК за недопускане на касационното обжалване -определение № 36 от 09.02.2010 г. по т.д. № 781/2009 г. на Върховния касационен съд, ТК, 1 отд. и за допускане на касационно обжалване -определение № 218/23.03.2010 г. по т.д. № 1038/2009 г. на Върховния касационен съд, ТК, I т.отд., определение № 149/17.03.2010 г. по т.д. № 925/2009 г. на Върховния касационен съд, ТК, II т.отд./.

При тази хипотеза трябва да се разрешат и следните въпроси:

Какво следва да се разбира под „противоречиво разрешавани въпроси" по смисъла на чл.292 ГПК - необходимо ли е по тях да е формирана сила на пресъдено нещо, или е достатъчно да бъдат изведени с определението по чл.288 ГПК противоречиви правни изводи ?

Според другото виждане, за да е налице противоречиво разрешаване на въпроси от Върховния касационен съд по тях трябва да съществуват противоречиви съдебни решения, постановени по реда на чл.290 и сл. ГПК. Това противоречие следва да бъде констатирано от трети състав на Върховния касационен съд с определението му по чл.288 във вр. с чл.280, ал.1 ГПК по допускане на касационно обжалване, с което той предлага на общото събрание на съответната колегия или на общото събрание на двете колегии - гражданска и търговска да издаде тълкувателно решение. При тази хипотеза трябва да се разреши и следния въпрос:

За да се направи предложение по чл.292 ГПК, следва ли правните въпроси от значение за изхода на делото да са противоречиво разрешени в две решения по чл.290 от ГПК или е достатъчно това противоречие да е формирано между решение по чл.290 ГПК и определение по чл.288 ГПК ?

Произнасянето по посочената по-горе спорна практика е от значение за точното и еднакво прилагане на основанието за сезиране на общото събрание на гражданска колегия, на общото събрание на търговска колегия и на общото събрание на гражданска колегия и търговска колегия по чл.292 ГПК. Понятието „противоречиво разрешавани въпроси от Върховния касационен съд" няма легално определение, поради което изясняването на точния му смисъл е от съществено значение за правилното прилагане на закона.

С оглед значимостта на поставените въпроси и преодоляване на противоречивата съдебна практика по тях и на основание чл. 125 ЗСВ

 ПРЕДЛАГАМ:

На ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на гражданска колегия и търговска колегия при Върховния касационен съд да приеме тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Какво следва да се разбира под „противоречиво разрешавани въпроси" по смисъла на чл.292 ГПК - необходимо ли е по тях да е формирана сила на пресъдено нещо или е достатъчно да бъдат изведени с определението по чл.288 ГПК противоречиви правни изводи ?

2. За да се направи предложение по чл.292 ГПК, следва ли правните въпроси от значение за изхода на делото да са противоречиво разрешени в две решения по чл.290 от ГПК или е достатъчно това противоречие да е формирано между решение по чл.290 ГПК и определение по чл.288 ГПК ?

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

                                                      /проф. ЛАЗАР ГРУЕВ/

начало

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. София, 17 май 2010 година

На основание чл.124, ал.1, т.2 във вр. с чл.125 от ЗСВ председателят на Върховния касационен съд е направил искане до общото събрание на гражданска колегия и търговска колегия във Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение по въпросите: какво следва да се разбира под „противоречиво разрешавани въпроси" по смисъла на чл.292 ГПК - необходимо ли е по тях да е формирана сила на пресъдено нещо или е достатъчно да бъдат изведени с определението по чл.288 ГПК противоречиви правни изводи; за да се направи предложение по чл.292 ГПК, следва ли правните въпроси от значение за изхода на делото да са противоречиво разрешени в две решения по чл.290 ГПК или е достатъчно това противоречие да е формирано между решение по чл.290 ГПК и определение по чл.288 ГПК.

Поради това и на основание чл.128, ал.1 и 3 и чл.129, ал.1-3 ЗСВ

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Да се образува т.д. № 2/2010 г. по описа на Върховния касационен съд, гражданска колегия и търговска колегия.

2. Определям за докладчици, от търговска колегия съдия Никола Хитров и от гражданска колегия съдия Дияна Ценева.

3. Насрочвам делото за 16.06.2010 г. от 14.30 ч. в 15 зала на Съдебната палата.

4. На основание чл.129, ал.1 ЗСВ да се изпратят копия от искането на главния прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, директора на Института за правни науки към Българската академия на науките, на ръководителите на катедрите по гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски", Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", на ръководителя на Департамент „Право" на Нов български университет, които могат да изразят становище.

5. Да се изпратят копия от искането и на председателите на апелативните съдилища, окръжните съдилища и Софийски градски съд за становища.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

                                                      /проф. ЛАЗАР ГРУЕВ/

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.