English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 154

София, 29 декември 2010 година

 

 

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение в закрито съдебно заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН НЕДЕВ 

          Членове РУЖЕНА КЕРАНОВА

                                  НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

                                         

при секретар

при становището на прокурора Мария Михайлова

изслуша докладваното от съдията Ружена Керанова

ч.н.дело № 721/2010 година

и за да се произнесе взе предвид следното :

 Производството е образувано по чл. 43, т. 3 от НПК, след като с разпореждане от 21.12.2010 г. председателят на Окръжен съд – Сливен констатирал, че поради отводи на всички съдии в него не може да се образува състав, който да разгледа НОХД № 610/2010 г., и постановил то да се изпрати на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането следва да бъде уважено.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, намери искането за основателно, поради следното :

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Сливен срещу Йордан Лечков Янков за престъпления по чл. 304б, ал. 1 от НК и по чл. 210, ал.1 във вр. с чл. 209, ал.1 от НК.

Всички съдии от Окръжен съд – Сливен, на който съд е подсъдно делото по правилата на чл. 36 от НПК, са се отвели от разглеждане на същото на основание чл. 31, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 29, ал. 1 и ал.2 от НПК, по обстоятелствата, изложени в определенията за отвод.

При посочените данни ВКС намери, че са налице условията за пренасяне на делото в друг, еднакъв по степен съд, визирани в чл. 43, т. 3 от НПК, тъй като съдът, който е компетентен да разгледа делото по общите правила за подсъдността не може да образува състав. Предвид характера на причината, налагаща промяна на подсъдността, както и несъздаване на затруднения за страните повече от необходимото при разглеждане на делото, процесът следва да се развие в съседен, но достатъчно отдалечен, еднакъв по степен съд, а именно Окръжен съд – Стара Загора.

С оглед на това Върховният касационен съд, първо наказателно отделение и на основание чл. 43, т.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното НОХД № 610/2010 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, образувано по обвинителен акт срещу Йордан Лечков Янков, за разглеждане от Окръжен съд – Стара Загора.

Препис от определението да се изпрати на Окръжен съд – Сливен за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

          ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                               2.    [подпис]

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.