Върховен касационен съд

Съдебен акт


2
Определение по т.д.№ 1507/15 год. на ВКС-ТК, І т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 339

София, 29.12.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 1507 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.47 и сл.ЗМТА.
Образувана е по исковата молба на [фирма] за отмяна на основание чл.47 т.2, т.4 и т.5 ЗМТА на постановеното на 16.04.2015 год. по арб.дело № 197/2015 год. решение на Арбитражната комисия към [фирма]. С това решение, произнасяйки се по искането на [фирма], арбитражната комисия е постановила прекратяване на регистрацията на домейн zigzag.bg и заличаването и, която регистрация е била заявена от [фирма]. Изложено е и становище по правилността на решението и предпоставките за прекратяването на регистрацията на домейна.
Ответникът по иска [фирма] е изразил становище за недопустимост на производството по чл.47 и сл.ЗМТА, поради обстоятелството, че решението за прекратяване регистрацията на домейна не изхожда от орган по чл.4 ЗМТА, доколкото Арбитражната комисия към [фирма] няма качеството на арбитражен съд и спорът не подлежи на арбитраж. Изложил е и евентуално становище, за липса на основанията по чл.47 т.2, 4 и 5 ЗМТА за отмяна на решението.
Като взе предвид становищата на страните и извърши по реда на чл.235 ал.2 ГПК проверка на доводите и възраженията им, ВКС-Търговска колегия, състав на І т.о. приема следното:
Възражението на [фирма] за недопустимост на иска е основателно.
Независимо от наименованието си и препращането в Общите условия за регистрация на домейн, препращащи към нейната компетентност при посочена процедура за сезиране, Арбитражната комисия към [фирма] не притежава белезите на арбитражен съд (институционален или ad hok) и постановените от нея решения не притежават характеристиката на актове на особена юрисдикция. В тези решения не се съдържа произнасяне по имуществен спор – чл.19 ГПК или спор, възникнал по повод на договорни или извъндоговорни правоотношения - чл.7 ал.1 ЗМТА.
Поради това, определението с което е даден ход на делото по същество ще следва да бъде отменено и производството по предявения от [фирма] иск – прекратено.
Водим от горното, ВКС-Търговска колегия, състав на І т.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ на основание чл.253 ГПК определението от 26.10.2015 год. за даване ход на делото по същество.
ВРЪЩА исковата молба на [фирма] и прекратява производството по предявения от дружеството иск за отмяна на основание чл.47 т.2, т.4 и т.5 ЗМТА на постановеното на 16.04.2015 год. решение на Арбитражната комисия към [фирма].
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на Търговска колегия на ВКС в 1-седмичен срок от съобщението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.2.