Върховен касационен съд

Съдебен акт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 166
София, 21.05.2014 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на 20.05., две хиляди и четиринадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ СЛАВЧЕВА
БОЯН БАЛЕВСКИ

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията БОЯН БАЛЕВСКИ
т. дело №1489/ 2014 год.

Производството е образувано по иск на Ж. К. Х.-Г. за отмяна на решение на арбитражната комисия към Регистър БГ О.-В. по арб.дело № 153/2014 , с което е уважена заявка за арбитриране на [фирма] и се предлага заличаване регистрацията на домейн hugasian. bg в полза на молителката и да регистрира същия в полза на [фирма]-В..
Ответникът по молбата не изпраща в писмен отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като провери данните по делото, намира следното:
Арбитражната комисия при Регистър БГ О.-В. не е арбитраж по смисъла на чл.1 и чл.4 ЗМТА, тъй като не разрешава спор със сила на пресъдено нещо, нито формира изпълнителна сила, а представлява помощен орган, който прави предложение до [фирма], който взема решение по заявките за регистрация на домейн. Ето защо искът по чл.47 ЗМТА за отмяна на това решение е недопустим. В тази насока е и практиката на ВКС в т.д. № 115/2010 г. на Първо т.о. .
С оглед изложеното Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение


О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ резолюция от 19.05.2014 г. за определяне на обезпечение по чл.48 ал.2 ГПК за спиране на изпълнението на арбитражното решение.
ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по иска по чл.47 ЗМТА на Ж. К. Х.-Г. за отмяна на решение на арбитражната комисия към [фирма]-В. по арб.дело № 153/2014 , с което е уважена заявка за арбитриране на [фирма] и се предлага заличаване регистрацията на домейн hugasian.bg в полза на ищцата и да се регистрира същия домейн в полза на [фирма]-В..
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ :